Salil Shetty

Salil Shetty is the Secretary General of Amnesty International.